Obsah

A picture

 

Směrnice č. 9,

 

která stanovuje výši úplaty v Základní umělecké škole, Stříbro, příspěvkové organizaci

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou  č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole, Stříbro, příspěvkové organizaci na 2. pololetí školního roku 2020/2021 takto:

 

1.

a)

hudební obor individuální výuka

1 700 Kč

b)

hudební obor individuální výuka na 2. nástroj nebo 1. sourozenec

1 300 Kč

c)

hudební obor individuální výuka na 3. nástroj nebo 2. a další sourozenec

   900 Kč

d)

hudební obor skupinová výuka

1 300 Kč

e)

hudební obor skupinová výuka na 2. a další nástroj

   900 Kč

f)

přípravná hudební výchova

   900 Kč

g)

výtvarný obor

   800 Kč

h)

literárně dramatický obor

   800 Kč

 

2. Úplata za vzdělávání musí být uhrazena do 15. února 2021.

 

3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezletilého žáka, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy před splatností úplaty a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny.
 

4. Osvobozen od úplaty může být zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc (minimálně 1 měsíc) nebo vážné zdravotní problémy, které mu znemožnily navštěvovat výuku.
 

5. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci kolektivní hry nebo navštěvuje více než tři studijní zaměření nebo obory.

 

6. Ředitel školy má možnost ve zcela výjimečných případech snížit nebo prominout úplatu za vzdělávání i v dalších případech, např. náhlé zhoršení sociálních poměrů rodiny, souběh několika nepříznivých faktorů, které nelze postihnout výše uvedenými důvody pro snížení nebo prominutí úplaty apod.

  • Pro snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání je nutno podat písemnou žádost.
  • Snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání bude přiznáno na základě rozhodnutí ředitele školy.
  • Na snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání není právní nárok.

 

7. Úplata je příjmem Základní umělecké školy, Stříbro, příspěvkové organizace.

 

8. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.2.2021.
 

 

Bc. František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Stříbro