Obsah

A picture

Úplata za vzdělávání 

Výše úplaty na Základní umělecké škole, Stříbro, příspěvkové organizaci

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole, Stříbro, příspěvkové organizaci na školní rok 2021/2022 takto:

1.

a)

hudební obor individuální výuka

3400 Kč

b)

hudební obor individuální výuka na 2. nástroj nebo 1. sourozenec

2600 Kč

c)

hudební obor individuální výuka 3. nástroj nebo 2. a další sourozenec

1800 Kč

d)

hudební obor skupinová výuka

2600 Kč

e)

hudební obor skupinová výuka 2. a další nástroj

1800 Kč

f)

přípravná hudební výchova

1800 Kč

g)

výtvarný obor

1800 Kč

h)

literárně dramatický obor

1800 Kč
 

2. Platba bude prováděna pololetně: 

a)

hudební obor individuální výuka

1700 Kč

b)

hudební obor individuální výuka na 2. nástroj nebo 1. sourozenec

1300 Kč

c)

hudební obor individuální výuka 3. nástroj nebo 2. a další sourozenec

900 Kč

d)

hudební obor skupinová výuka

1300 Kč

e)

hudební obor skupinová výuka 2. a další nástroj

900 Kč

f)

přípravná hudební výchova

900 Kč

g)

výtvarný obor

900 Kč

h)

literárně dramatický obor

900 Kč
 


Splatnost je k 15. září 2021 a 15. únoru 2022 nebo do 14 dnů po obdržení údajů o platbě.3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezletilého žáka, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy před splatností úplaty a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny.

4. Osvobozen od úplaty může být zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc (minimálně 1 měsíc) nebo vážné zdravotní problémy, které mu znemožnily navštěvovat výuku.

5. Ředitel může rozhodnout o snížení úplaty nebo o osvobození od platby u žáka hudebního oboru, který se přihlásí na hudební nástroj nezbytný k práci kolektivní hry nebo navštěvuje více než tři studijní zaměření nebo obory. 

6. Úplata je příjmem Základní umělecké školy, Stříbro, příspěvkové organizace.

7. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

 

Bc. František Kratochvíl
Ředitel ZUŠ Stříbro